Všeobecné obchodné podmienky

1.1. Pokiaľ z jednotlivých ustanovení Všeobecných obchodných podmienok nevyplýva niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných podmienkach nasledujúce výrazy tento význam:

1.2. Predávajúci:

RUTEX TRADE, s.r.o
.
Drietoma 703

913 03

IČO:  36696161

IC DIČ: SK2022284033

Registrácia: Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, Vložka číslo: 17214/R

e-mail: rutex@rutex.sk

telefón: +421 32649 94 16

1.3. Orgán dohľadu:
 Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

tel. č. 032/640 01 09

fax č. 032/640 01 08

1.4. Kupujúcim je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s predávajúcim kúpnu zmluvu , ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo služieb od predávajúceho.

1.5. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo služby pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti, a neslúžia jej na výkon zamestnania, povolania podnikania alebo výkon funkcie.

1.6. Zmluva uzatvorená na diaľku je zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim výlučne na zásielkový predaj prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie a to elektronického obchodu prevádzkovaného predávajúcim na internetovej stránke termovelshop.sk

1.7. Elektronický obchod je predaj tovaru alebo služby predávajúcim prostredníctvom zmluvy uzatvorenej na diaľku na internetovej stránke predávajúceho termovelshop.sk

1.8. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim a platia pre dodanie tovaru a/alebo služieb predávajúcim kupujúcemu.

1.9. Základnou povinnosťou kupujúceho je dôkladne sa oboznámiť so všeobecnými obchodnými podmienkami a pre kupujúceho sa stávajú záväznými uzatvorením zmluvy alebo objednaním tovaru alebo služby prostredníctvom elektronického obchodu.

2. Uzatváranie zmluvy na diaľku

2.1. Zmluva na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára na základe objednávky kupujúceho vykonanej prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho na internetových stránkach termovelshop.sk. Zmluva je uzatvorená okamihom potvrdenia objednávky alebo jej časti predávajúcim.

3. Objednávka

3.1. Kupujúci je oprávnený vykonať objednávku vyplnením elektronického formulára v elektronickom obchode predávajúceho na internetových stránkach www.termovelshop.sk. Vyplnenie a odoslanie elektronickej objednávky kupujúcim je návrhom na uzatvorenie zmluvy, ktorým je kupujúci v prípade potvrdenia objednávky alebo jej časti viazaný.

3.2. Vyplnenie objednávky sa realizuje pridaním prezentovaného tovaru alebo služby na internetových stránkach predávajúceho do nákupného košíka a to stlačením tlačidla Do košíka a zadaní počtu kusov a následného stlačenia tlačidla Pridať, kedy sa tovar automaticky pridá do nákupného košíka, kde je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Odoslanie objednávky je podmienené registráciou v informačnom systéme predávajúceho. Pri registrácii je kupujúci povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho informačný systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu predávajúceho a predávajúci zodpovedá za to, že nebudú zneužité na iné účely.

3.3. Každá objednávka musí obsahovať najmä meno, priezvisko a adresu objednávateľa (zákazníka) ak je kupujúcim fyzická osoba, resp. obchodné meno (názov), sídlo a IČO ak je kupujúcim právnická osoba, e-mail, telefónne číslo., názov tovaru, presný popis tovaru, počet kusov, veľkosť, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru a adresu kam má byť tovar doručený.

3.4. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje jej pravdivosť a správnosť údajov a súčasne vyhlasuje, že bol oboznámený s informáciami o vlastnostiach tovaru alebo charaktere obchodu predávajúceho vo forme technických opisov a/alebo uvedením technických parametrov tovaru alebo služby.

3.5. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku odoslaním písomnej správy na adresu predávajúceho alebo na e-mailovú adresu obchod@rutex.sk a to najneskôr do potvrdenia objednávky predávajúcim. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

4. Potvrdenie objednávky

4.1. Po overení dostupnosti objednaného tovaru na sklade odošle predávajúci kupujúcemu emailom potvrdenie o prijatí objednávky. Potvrdením objednávky nie je dotknuté právo predávajúceho kedykoľvek dodatočne kontaktovať kupujúceho či už telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom za účelom overovania objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.

4.2. Potvrdením o prijatí objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.

4.4. Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku: ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov; ak je dôvodné podozrenie, že ide o útok „hackera“, či podobné prejavy deštrukčnej činnosti alebo útoku na elektronický obchod; ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru.

4.5. V prípade, že kupujúci uhradil kúpnu cenu pred prijatím objednávky predávajúcim, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postup. V prípade, že kupujúci už cenu z objednávky alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode predávajúceho a kupujúceho o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu do 15 dní zaplatený preddavok na kúpnu cenu.

5. Cena tovaru a platobné podmienky

5.1. Ceny tovaru prezentované v elektronickom obchode sú uvedené v Eurách. Ceny uvedené pri tovare zahŕňajú aj daň z pridanej hodnoty, ktorej výške sa riadi platnými daňovými právnymi predpismi

5.2. Ceny uvádzané pri jednotlivých tovaroch v elektronickom obchode nezahŕňajú poštovné, balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi.

5.3 Za cenu tovaru objednaného cez elektronický obchod sa považuje cena platná v momente prijatia objednávky predávajúcim.

5.4. Celková cena objednávky zahŕňa aj náklady na balenie a poštovné, dopravné

5.5. Kupujúci môže vykonať platbu za tovar po potvrdení objednávky/ prevzatí tovaru jedným z nasledujúcich spôsobov:

- kreditná karta /platba vopred/

- PayPal /platba vopred/

- Pri prevzatí tovaru - dobierka – hodnotu tovaru a expedičný poplatok vo výške 3,70 EUR uhradíte pri dodaní.

5.6. Pri platbe pred prevzatím tovaru alebo pri zalohovej faktúre vykoná kupujuci úhradu po prijatí faktúry. Ak kupujúci neuhradí faktúru objednaný tovar mu nebude dodaný. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká záväzkový vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

6. Dodacie podmienky

6.1. Termín dodania tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu. Následne si ho obidve strany potvrdia. Tovar Vám bude zaslaný poštou. K cene tovaru Vám budú vyúčtované expedičné náklady vo výške 3,70 EUR. Ku každej zásielke bude priložený daňový doklad.

6.2. Dodacia lehota sa predlžuje o dobu trvania okolností tzv. vyššej moci spočívajúcich v nepredvídaných okolností nezávislých od vôle strán ako napr. ozbrojené konflikty, úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave, škody spôsobené počas prepravy. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

6.3. Predávajúci je oprávnený vykonať i čiastočné dodávky. Pri postupnom plnení objednávok sa balné a poštovné účtuje len pri prvej zásielke.

6.4. Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom. Kupujuci bude informovaný o termíne a spôsobe dodania tovaru.

6.5. Predávajúci nezodpovedá za vady, poškodenie tovaru, ktoré vznikne po odovzdaní tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho. Predávajúci umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi.

6.6. Cena dopravy bude fakturovaná spolu s tovarom. Originál dokladu – faktúry obdržíte spolu s tovarom.

6.7. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balíka. V prípade jeho poškodenia je na mieste povinný spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Prevzatie poškodeného balíka je na zodpovednosti kupujúceho, reklamácie z tohto titulu nebudú v neskoršom termíne uznané.

6.8. Ak kupujúci zistí poškodenie spôsobené prepravou, ktoré sa prejavuje inak ako vonkajším poškodením balíka, nekompletnosť dodávky alebo zámenu tovaru, je povinný reklamáciu vykonať bezodkladne, najneskôr však do troch dní od prevzatia zásielky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú bez závad. Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti obsahu, zámeny tovaru a poškodenia počas prepravy nebudú akceptované. Ostatné podmienky sú upravené v reklamačnom poriadku.

7. Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru a to formou písomného potvrdenia dokladu o prevzatí.

7.3. Ak kupujúci nebude konať podľa pokynov predávajúceho, tak reklamácie spojené s nesprávnou manipuláciou, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, v prípade mechanického poškodenia vinou kupujúceho nebudú môcť byť brané do úvahy.

7.4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia predávajúci v súlade so zákonom č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.

8. GDPR – Ochrana osobných údajov kupujúceho

8.1. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Údaje kupujúceho sú chránené pred zneužitím. Ak kupujúci potrebné údaje neposkytne, predávajúci má právo objednávku zrušiť. Pri nákupe a registrácii na eshope sa kupujúci zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami eshopu.

8.2. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

8.3. - Údaje, ktoré zadávate pri objednávke: meno, priezvisko, ulica, obec, PSČ, telefonický kontakt, e- mail..
- Údaje o našej spolupráci: Počas našej spolupráce sú zhromažďované Vaše objednávky, čo je nevyhnutné pre zabezpečenie dodávok tovaru, vysporiadania prípadných reklamácií a pod. Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované žiadnym iným subjektom.
- Použitie Vašich údajov mimo firmy RUTEX Trade, s. r. o.: Vaše osobné údaje sú u nás považované za dôverné a budú poskytnuté iba partnerom zabezpečujúcim platobný styk v rámci konkrétnej platby. Tieto údaje nebudú v žiadnom prípade poskytnuté reklamným, marketingovým, ani iným obdobným spoločnostiam.
- Poskytnutie informácií tretím stranám: RUTEX Trade, s. r. o., môže poskytovať súhrnné štatistické údaje o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a pod. iba dôveryhodným tretím osobám napr. pre Slovenský štatistický úrad. Tieto informácie však neobsahujú žiadne údaje, ktoré by umožnili identifikovať jednotlivých zákazníkov.

9. Storno objednávky

9.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade:

- ak kupujúci uviedol v objednávke nepravdivé údaje o sebe

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. DPH na všetky výrobky, ktoré si u nás môžete zakúpiť je 20%.


9.2. VRÁTENIE TOVARU

Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale a s faktúrou. Tovar je potrebné zasielať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).

Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku v prípade, že požadovaný tovar sa už nevyrába a nie je na sklade. O tejto skutočnosti bude zákazník okamžite informovaný a ďalšie zmeny v objednávke budú dohodnuté individuálne.

10. Záruka a podmienky reklamácie

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Kupujúci má právo reklamovať len tovar s vadami, ktoré zavinil výrobca alebo predávajúci. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa a to po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokladu o zaplatení .

Pri požiadavke vrátenia peňazí ako aj výmeny tovaru je potrebné predložiť daňový doklad – faktúru. Pokiaľ nebudete s tovarom spokojní, môžete ho bez uvedenia dôvodu vrátiť. Vaše peniaze Vám zašleme späť za nasledujúcich podmienok:

- Tovar, ktorý vraciate nesmie byť poškodený, ani nijakým spôsobom znečistený a musí byť zabalený v pôvodnom obale. Zákazník musí tovar zaslať na našu adresu do 14 pracovných dní od jeho obdržania zákazníkom. Poštovné v tomto prípade hradí zákazník. Z našej strany uhrádzame iba cenu tovaru, nie však expedičné náklady.
- Zákazník vracaný tovar zabalí a pošle na adresu: RUTEX Trade, s. r. o. 913 03 Drietoma č. 703
- Po obdržaní tovaru a jeho kontrole Vám vrátime peniaze do 3 dní od obdržania tovaru a to šekovou poukážkou alebo prevodom na účet; podľa Vašej požiadavky.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

11. Reklamačný poriadok 

- Na každý tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota. Záruka sa vzťahuje na všetky zjavné a skryté vady poškodenia tovaru, ktoré nie sú zlúčiteľné s jeho funkčnosťou, úžitkovými a estetickými vlastnosťami. Kupujúci preukáže pôvod tovaru faktúrou resp. dodacím listom, ktorý si kupujúci musí za týmto účelom uschovať počas doby záručnej lehoty.
- Kupujúci je povinný prehliadnuť si tovar bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Prevzatím sa rozumie odovzdanie tovaru prepravcom zákazníkovi.
- Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po prevzatí a prehliadnutí dodaného tovaru oznámiť predávajúcemu všetky závady a nedostatky, ktoré zistil.
- Pri zistení rozdielu v množstve, veľkosti alebo druhu tovaru s údajmi uvedenými na faktúre resp. dodacom liste je potrebné podať o zistenom stave správu predávajúcemu do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru.
- Kupujúci musí oznámiť zistené nedostatky predávajúcemu písomne na adresu predávajúceho. V oznámení musí kupujúci uviesť zistené nedostatky /charakteristika, ako sa prejavujú/ a musí uviesť nárok, ktorý si v dôsledku závady uplatňuje.
- K reklamácii je potrebné vo všetkých prípadoch predložiť faktúru, resp. dodací list, doklad o zaplatení a dodaní tovaru a reklamovaný tovar.
- Kupujúci zašle reklamáciu písomne poštou na adresu predávajúceho, alebo e-mailom na adresu: obchod@rutex.sk, pričom reklamovaný tovar doručí na adresu predávajúceho poštou, resp. inou prepravnou spoločnosťou.
- Predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu v zákonnej lehote 30 dní. Zákonná lehota začína plynúť dňom doručenia reklamácie predávajúcemu.
- Náklady na zaslanie reklamovaného tovaru nesie zákazník.

12. Obchodné oznámenie

PODMIENKY PRI VÝROBE VZORIEK

​​Na vyžiadanie zákazníka môžeme pripraviť vzorku produktu podľa želania a úprav zákazníka.Vzorovanie je účtované sumou 100 €. K tejto sume je pripočítaná konečná cena výrobku (spotrebovaný materiál, náklady na výrobu strihu, strihanie a šitie vzorky). Výroba vzoriek, ak sa nevzoruje materiál trvá podľa náročnosti 2-4 týždne. V prípade, že sa pred výrobou vzorky produktu vzoruje aj samotný materiál je suma za vyrobenie vzorky účtovaná vo výške cca 500 € (závisí od použitého materiálu). V tejto cene je započítaná časť nákladov potrebných na vyrobenie štyroch balíkov materiálu (minimálny počet, ktorýje potrebný pre výrobu a farbenie) čo je približne 55 kg. Výroba vzorky sa v tomto prípade predlžuje o 4-6 týždňov. Pri následne potvrdenej objednávke z tohto materiálu presahujúcej sumu 1000 € sa táto suma odrátava od konečnej platby.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia.

13.2. V prípade ak je niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv na ostatné ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanovenie platných právnych predpisov zodpovedajúce účelu týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktoré nahradí neplatné ustanovenie.


13.3. Podmienky záruky vyznačené predávajúcim v záručnom liste majú prednosť aj pred ustanoveniami tretej časti týchto Všeobecných obchodných podmienok.

13.4. Tieto obchodné podmienky internetového obchodu tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy, ktorá vznikne v rámci internetového predaja medzi predávajúcim, spoločnosťou Rutex, s.r.o. a kupujúcim – spotrebiteľom. Kupujúci – spotrebiteľ tieto obchodné podmienky internetového obchodu v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje zaslaním vyplnenej objednávky predávajúcemu.

13.5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke wwwtermovelhop.sk. Tieto podmienky vstupujú do platnosti 1.12.2021

RUTEX Trade, s. r. o., si Váži Vašu dôveru a zaväzuje sa plne chrániť Vaše súkromné údaje pred zneužitím. Zaslaním objednávky do našej firmy RUTEX Trade, s. r. o., súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch.

Kontaktujte nás

Môžete nám napísať prostredníctvom tohto kontaktného formulára alebo navštíviť naše ústredie. Náš tím neustále hľadá spätné väzby a pripomienky, aby zlepšil kvalitu naších služieb.
Naša pracovná doba je od pondelka do piatku od 7:00 do 15:00 (okrem sviatkov a víkendov).

Adresa

RUTEX TRADE, s.r.o.

Drietoma 703

913 03 Drietoma

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 7:00 - 15:00

Telefón

+421 32 6499416

Email

info@termovelshop.com

obchod@rutex.sk