Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie odkúpnej zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7ods. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaníslužieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimoprevádzkových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochranespotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme vyplneného formulára na konci tejto strany.

2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy, podľa všeobecných obchodných podmienok musíobsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru,spôsob akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu alebo poštovú adresu.Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu spríslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. av originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

3. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie jepoužitý, nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný,vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu (vrátane ceny za dopravu) za vrátenýtovar v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovarupredávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý aje poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovarzníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia alebo ohodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote do 15 dní od doručeniaodstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodomna účet kupujúceho určený kupujúcim.

5. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú zatovar, prípadne zníženú cenu z dôvodu opotrebenia alebo nekompletnosti. Náklady naobjednanie, dodanie a vrátenie tovaru znáša kupujúci. Iba v tom prípade, ak tovar plnenezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám alebo bol vadný, znáša náklady spojené sobjednávkou, dodaním a vrátením tovaru predajca. Za tovar plne zodpovedajúcikvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká jeuvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

6. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v obchodných podmienkách,odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiťkupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslanímtovaru naspäť kupujúcemu.

7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade vypredania zásob,nedostupnosti tovaru alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia,ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehoteurčenej obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.

8. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu užzaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia oodstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

RUTEX Trade, s. r. o., si Váži Vašu dôveru a zaväzuje sa plne chrániť Vaše súkromné údaje pred zneužitím. Zaslaním objednávky do našej firmy RUTEX Trade, s. r. o., súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch.

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

v zmysle § 7 a nasl. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej nadiaľku alebomzmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z. z.

Formulár na stiahnutie --> TU

Týmto žiadam o vrátenie peňazí za tovar/službu, ktorý som si objednala/objednal prostredníctvom Vašej internetovej stránky - e-shopu. V zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z., uplatňujem si týmto právo na vrátenie plnej ceny zaplateného tovaru vrátane nákladov adopravného vo výške najlacnejšieho bežného dopravného u predávajúceho:
Obchodné meno: RUTEX TRADE s.r.o.
IČO: 36696161
DIČ: SK2022284033
Ulica a číslo: Drietoma 703
Mesto: Drietoma
PSČ: 91303
Telefón: +421 32649 94 16E-mail: rutex@rutex.sk

Aby sme vám mohli poskytnúť všetky výhody vášho členstva, budeme spracúvať vaše údaje v súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov termovelshop.com

Kliknutím na „odoslať“ súhlasíte s obchodnými podmienkami TERMOVEL.